Seller University

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
“แบรนด์”

1. ทําไมต้องพูดถึงแบรนด์? แบรนด์ส่งผลต่อธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนอย่างไร?

ผู้ขาย Amazon จํานวนมากคิดว่าการสร้างแบรนด์เป็นเรื่องไกลตัว และยากที่จะวัดในเรื่องของสิ่งที่ต้องลงทุนและผลตอบแทนที่จะได้กลับมา ดังนั้นการละเลยการสร้างแบรนด์จึงเกิดขึ้นได้ง่ายในช่วงแรกของการพัฒนาธุรกิจ เพราะฉะนั้นยิ่งต้องให้ความสําคัญกับการเพิ่มยอดขายและการเปลี่ยนแปลง ในความเป็นจริง หากเป็นเจ้าของแบรนด์หนึ่งแบรนด์ ก็เป็นรากฐานสําคัญที่จะเพิ่มจํานวนการเยี่ยมชม การเปลี่ยนแปลง และยอดขายของท่าน ในบทนี้จะแนะนําว่า ประโยชน์เกี่ยวกับแบรนด์ที่อยู่ในการขายอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนอย่างละเอียด
ผู้บริโภคจะจดจําสินค้าที่มีแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วและกลับมาซื้อใหม่อีก เจ้าของแบรนด์จะได้รับคําสั่งซื้อมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นผู้บริโภคจะรู้จักกับสินค้าและแบรนด์อย่างลึกซึ้งมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนด์จะให้ประโยชน์ 3 ประการดังต่อไปนี้
แม้ว่าการสร้างแบรนด์จะใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน และไม่สามารถวัดประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงได้โดยทันที แต่ผู้ขายจําเป็นต้องทราบถึงความสําคัญของแบรนด์ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ

2. ในอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของ Amazon มีแบรนด์กับ ไม่มีแบรนด์แตกต่างกันอย่างไร?

ผู้ขายจานวนมากบน Amazon เริ่มใช้เส้นทางการสร้างแบรนด์ พวกเขาใช้ฟังก์ชันการตลาด เครื่องมือในการวัดจานวนผู้เข้าชม รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลแบรนด์ และอื่นๆของผู้ขายแบรนด์โดยเฉพาะ เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์การแสดงผลของสินค้าและแบรนด์และกระตุ้นการเพิ่มยอดขาย จนได้รับข้อเสนอแนะที่ดีที่สุดจากผู้บริโภคทั่วโลก ต่อไปท่านจะเข้าใจในการดำเนินการของอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของ Amazon ในแต่ละวัน ระหว่างการมีแบรนด์และไม่มีแบรนด์มี
ความแตกต่างกันอย่างไร
สุดท้ายนี้ นอกจากผู้ขายแบรนด์จะได้รับข้อได้เปรียบข้างต้นแล้ว ยังจะได้รับการคุ้มครองการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า การลงทะเบียนแบรนด์บน Amazon สาหรับผู้บริโภคแล้วไม่เพียงแต่เป็นการรับประกันคุณภาพและการบริการของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ สำหรับผู้ขายแล้วยังสามารถหลีกเลี่ยงการละเมิดแบรนด์ ปัญหาสินค้าลอกเลียนแบบ เพื่อปกป้องชื่อเสียงและยอดขายแบรนด์ของท่าน
ที่มา :
1. Cpcstrategy: http://learn.cpcstrategy.com/rs/006-GWW-889/images/2018-Amazon-Shopper-Behavior-Study.pdf
2. ข้อมูลการเปิดร้านทางการของ Amazon ทั่วโลกในปี 2019
© 2021, Amazon.com Services LLC.